ຂ່າວດີ!..ລາວໄດ້ເຂົ້າຮອບ 16 ຄົນຢ່າງເປັນທາງການແລ້ວ

TOP 16 l The 71st Miss Universe l Final Assessment l By Miss Universe Predictions.

MISS UNIVERSE 2022 : USA.

1ST RUN-UP : CURAÇAO.

2ND RUN-UP : PUERTO RICO.

TOP 5 FINALISTS.

– THAILAND.

– VENEZUELA.

TOP 16 SEMI-FINALISTS.

6. Colombia.

7. Dominican Republic.

8. Jamaica.

9. Mexico.

10. Philippines.

11. Vietnam.

12. Peru.

13. Germany.

14. Italy.

15. Mauritius.

16. Laos (Fan Vote)

Average Predicted by OUR Associates: Sharon (Philippines), Gabriel (Puerto Rico), Rose (Botswana), Mayera (India), Thein (Vietnam), Chalothorn (Thailand) & Alvin (USA)

#MissUniverse#MissUniversePredictions.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *