ຢູ່ລ້າສະໝັກແມະ…!!ໂຮງງານອຸດສາຫະກຳ LS ປະກາດຮັບພະນັກງານຈຳນວນ 320 ຄົນ ເງິນເດືອນ 4.000.000- 5.000.000 ກີບ

ຮັບສະຫມັກພະນັກງານ
1. ພະນັກງານຝ່າຍຜະລິດ 300 ຕໍາແຫນ່ງ
ເພດ: ບໍ່ຈໍາກັດ
ອາຍ: 25-35 ປີ
ວຸດທິການສຶກສາ: ລະດັບມັດທະຍົມປາຍຂື້ນໄປ
ເງິນເດືອນ: 3,000,000 ສາມາດປັບໂຕ ແລະ ເຮັດວຽກເປັນທີມໄດ້

2. ຊ່າງໄຟຟ້າ
10 ຕໍາແຫນ່ງ
ເພດ: ຊາຍ
ອາຍ: 25-35 ປີ
ວຸດທິການສຶກສາ: ລະດັບມັດທະຍົມປາຍຂື້ນໄປ ເງິນເດືອນ: 10,000,000 ຊ່າງໄຟຟ້າປະຈໍາ, ມີປະສົບການເຮັດວຽກຫຼາຍກວ່າ 5 ປີ ແລະ ໃບຢັ້ງຢືນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ

3. ຊ່າງສ້ອມແປງ 10 ຕໍາແຫນ່ງ
ເພດ: ຊາຍ
ອາຍ: 25-35 ປີ
ວຸດທິການສຶກສາ: ລະດັບມັດທະຍົມປາຍຂື້ນໄປ ເງິນເດືອນ: ແຈ້ງຕອນສໍາພາດ, ມີປະສົບການເຮັດວຽກຫຼາຍກວ່າ 5 ປີ

ຫມາຍເຫດ:
1. ມີອາຫານ ແລະ ທີ່ພັກໃຫ້ 2. ມີຄວາມອົດທົນ
3. ສະຖານທີ່ເຮັດວຽກ: ແຂວງສາລະວັນ 4. ສະຫວັດດີການ: ເງິນເດືອນ + OT
LS.

ສອບຖາມຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມໄດ້ທີ່:
020 7771 8995
020 7689 3331

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *