Lao News

(ມີຄລິບ)ຢ່າຫາເຮັດ! ກິນອ່ຽນຈຸ໊ສົດໆ ຖືກຫາມສົ່ງ ໂຮງຫມໍເກືອບບໍ່ທັນ

(ມີຄລິບ)ຢ່າຫາເຮັດ! ກິນອ່ຽນຈຸ໊ສົດໆ ຖືກຫາມສົ່ງ ໂຮງຫມໍເກືອບບໍ່ທັນ.

ເບິ່ງແລະຂໍຊີວິດ ພີ່ບ່າວ ພາກິນເຂົ້າແຊ່ບ “ອ່ຽນຈຸ໊ສົດໆ” ຢາຂ້າແມ່ທ້ອງຢູ່ໃສ? ເອົາມາໃຫ້ໄວ!

.ເບິ່ງແລະຂໍຊີວິດ ພີ່ບ່າວ ພາກິນເຂົ້າແຊ່ບ “ອ່ຽນຈຸ໊ສົດໆ” ຢາຂ້າແມ່ທ້ອງຢູ່ໃສ? ເອົາມາໃຫ້ໄວ!

ເບິ່ງແລະຂໍຊີວິດ ພີ່ບ່າວ ພາກິນເຂົ້າແຊ່ບ “ອ່ຽນຈຸ໊ສົດໆ” ຢາຂ້າແມ່ທ້ອງຢູ່ໃສ? ເອົາມາໃຫ້ໄວ!

ເບິ່ງແລະຂໍຊີວິດ ພີ່ບ່າວ ພາກິນເຂົ້າແຊ່ບ “ອ່ຽນຈຸ໊ສົດໆ” ຢາຂ້າແມ່ທ້ອງຢູ່ໃສ? ເອົາມາໃຫ້ໄວ!

..

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button