Lao News

ຂຶ້ນຕິກໆ!ລາຄາຄຳ ຂຶ້ນອີກແລ້ວ ຮີບຕັດສິນໃຈດ່ວນ

ຂຶ້ນຕິກໆ!ລາຄາຄຳ ຂຶ້ນອີກແລ້ວ ຮີບຕັດສິນໃຈດ່ວນ.

….

ສາມາດເອີ້ນໄດ້ວ່າລາຄາຄຳປີນີ້ຂຶ້ນມາແຮງຫລາຍທຽບໃສ່ລາຄາຄຳ

….

ກັບມື້ກ່ອນໆທີ່ຜ່ານມາລາຄາຄໍາມື້ນີ້ ໂດຍເລີ່ມແຕ່ປີ2022ລາຄາ

..

ຄຳໜັກຫລາຍອີ່ຫລີ ບໍ່ແມ່ນແຕ່ຍູ່ປະເທດເຮົາ ປະເທດໄທແລະ.

ປະເທດເພືອນບ້ານເຮົາກໍເຊັ່ນກັນ ທຽບລາຄາຄຳມື້ນີ້ຂຶ້ນ +70.000 ກີບ ທຽບໃສ່ມື້ວານ.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button