Lao News

ສະຫຼະເວລາອ່ານ! 9ຂໍ້ຄິດ ທີ່ຄວນເຂົ້າໃຈ ກ່ອນທີ່ຈະຕັດສິນໃຈ ແຕ່ງງານ

#9ຂໍ້ຄິດ ທີ່ຄວນເຂົ້າໃຈ ກ່ອນທີ່ຈະຕັດສິນໃຈ ແຕ່ງງານ.

1. ເຮົາຈະຕ້ອງນອນກັບຄົນທີ່ຢູ່ຂ້າງໆໄປທັງຊີວິດ
2. ເຮົາຈະຕ້ອງເຂົ້ໃຈວ່າ ການຜິດຖຽງກັນ ມັນຄືກັບລົມຫາຍໃຈ ບໍ່ແມ່ນລິ້ນກັບແຂ້ວກັດກັນໃຫ້ເລືອດອອກ

3. ເຮົາຈະຕ້ອງເຂົ້າໃຈວ່າບົດສົນທະນາທີ່ຫລຸດລົງເປັນເລື່ອງປົກກະຕິ ບໍ່ຕ້ອງພະຍາຍາມລົມກັນຢູ່ຫັນ
4. ເຮົາຈະຕ້ອງເຂົ້າໃຈວ່າ ເຮົາອາດຈະລືມວັນຄົບຮອບມື້ແຕ່ງງານ ແຕ່ຢ່າໄດ້ຫຍ່າກັນເພາະດັນລືມມື້ນັ້ນຂອງປີ

5. ເຮົາຈະຕ້ອງເຂົ້າໃຈວ່າ ຊີວິດບໍ່ໄດ້ມີແຕ່ຄວາມສຸກ ມັນມີນ້ຳຕາກ່ອນກັບໄປກອດກັນສະເໝີ
6. ເຮົາຕ້ອງເຂົ້າໃຈວ່າ ຄົນເຖົ້າທີ່ຈູງມືກັນຍ່າງ ຕອນຍ່າງບໍ່ໄຫວ ເຂົາຜິດຖຽງຈົນນັບບໍ່ຖ້ວນ.

7. ບໍ່ມີຊັບສິນໃດ ເປັນຂອງຂ້ອຍຄົນດຽວອີກຕໍ່ໄປ ມັນຄືຂອງພວກເຮົາ
8. ເຮົາຕ້ອງເຂົ້າໃຈວ່າ ເມຍຈະຫ່ຽວ ຜົວຈະຫ່ຽວ ແຕ່ເຮົາຕ້ອງຫ່ຽວໄປພ້ອມກັນ

9. ຈົ່ງຍອມເມຍໃຫ້ເປັນ ຢ່າຄິດຖຽງເມຍ ເພື່ອໃຫ້ຊະນະ

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button