Lao News

ປາຕິໂທ້ ພີ່ນ້ອງ..!!! ປະເທດລາວ ໄດ້ອັນດັບ 1 ເງິນເດືອນໜ້ອຍສຸດ ໃນບັນດາປະເທດອາຊຽນ

ປາຕິໂທ້..!! ປະເທດລາວ ໄດ້ອັນດັບ 1 ເງິນເດືອນໜ້ອຍສຸດ ໃນບັນດາປະເທດອາຊຽນ.

ຄ່າເເຮງຂັ້ນຕໍ່າ ເເລະ ອັດຕາເງິນເຟີ້ ໃນ 10 ປະເທດ ອາຊຽນ (ASEAN)

1. ສິງກະໂປ 21,345,000 ກີບ/ເດືອນ.

2. ບູຣໄນ 9,960,000 ກີບ/ເດືອນ.

3.. ອິນໂດເນເຊຍ 6,660,000 ກີບ/ເດືອນ

4. ຟິລິບປິນ 5,175,000 ກີບ/ເດືອນ.

5. ໄທ 4,695,000 ກີບ/ເດືອນ.

6. ມາເລເຊຍ 4,365,000 ກີບ/ເດືອນ.

7. ກຳປູເຈຍ 3,255,000 ກີບ/ເດືອນ.

8. ຫວຽດນາມ 2,250,000 ກີບ/ເດືອນ

9.ມຽນມາ 1,350,000 ກີບ/ເດືອນ.

10 ລາວ 1,300,000 ກີບ/ເດືອນ.

(ໝາຍເຫດ ສໍາລັບ ປະເທດລາວ ຂໍ້ມູນ ແມ່ນອີງຕາມແຈ້ງການໃໝ່ ເລກທີ 829/ຫສນຍ ຈາກ 1.100.000 ກີບ ມາເປັນ 1.300.000ກີບ ຈະປັບຄັ້ງທີ 01 ປັບຂຶ້ນ 100.000 ກີບ ເລີ່ມໃນວັນທີ 1/8/2022 ຄັ້ງທີ 02 ປັບຂຶ້ນຕື່ມ 100.000 ກີບ ເລີ່ມໃນວັນທີ 1/5/2023)

ນີ້ກໍຄື ອັດຕາເງິນເຟີ້ໃນ 10 ປະເທດອາຊຽນ:

ລາວ 12.80 %

ມຽນມາ 12.63 %

ໄທ 7.10 %

ກຳປູເຈຍ 6.30 %

ສິງກະໂປ 5.40 %

ຟິລິບປິນ 5.40 %

ອິນໂດເນເຊຍ 3.55 %

ບຣູໄນ 3.20 %

ຫວຽດນາມ 2.8 %

ມາເລເຊຍ 2.30 %

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button