ຊີ້ແຈງສາຍດ່ວນຂອງກະຊວງການເງິນ

ພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ອອກໜັງສືແຈ້ງຕອບສາຍດ່ວນ ເລື່ອງ: ຊີ້ແຈງສາຍດ່ວນຂອງກະຊວງການເງິນ ໝາຍເລກ 1519.

ອີງຕາມ: ແຈ້ງການຜ່ານໂທລະສັບຂອງທ່ານຫົວຫນ້າຄັງເງິນແຫ່ງຊາດ ຄັ້ງວັນທີ 03/02/2023.
ອີງຕາມ: ຫນັງສືສະເຫນີຂອງຫົວຫນ້າຄັງເງິນປະຈໍາແຂວງ ສະບັບເລກທີ 032/ຄງຂ,ສຂ ສະຫວັນນະ ເຂດ, ຄັ້ງວັນທີ 03/02/2023.

ຫົວໜ້າພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ ຂໍຊີ້ແຈງກ່ຽວກັບສາຍດ່ວນດັ່ງກ່າວ, ເຫດຜົນທີ່ໄດ້ເງິນເດືອນຊັກຊ້າ ຍ້ອນວ່າ:

– ຕ້ອງລໍຖ້າເອກະສານຮອງຮັບການເລື່ອນຊັ້ນ-ເລື່ອນຂັ້ນເງິນເດືອນຂອງພະນັກງານສຶກສາ ແລະ ເຮັດໃຫ້ການສ້າງແຜນຊັກຊ້າ.
– ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ໄດ້ປັບປຸງໂປຣແກມ ເພື່ອປັບປຸງອັດຕາຄ່າຄອງຊີບ 150.000 ກີບ
– ຍັງມີຫຼາຍຂະແໜງການອື່ນໃນແຂວງ ທີ່ບໍ່ທັນໄດ້ເງິນເດືອນ ແຕ່ຜູ້ກ່ຽວບໍ່ເຂົ້າໃຈເຖິງສະພາບຂັ້ນຕອນການເຮັດວຽກ ເຮັດໃຫ້ຜູ້ກ່ຽວໂທສາຍດ່ວນເຖິງພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ.

ດັ່ງນັ້ນ, ຫົວຫນ້າພະແນກສຶກສາທິການແລະກິລາແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ຈິ່ງລາຍງານເຖິງທ່ານຫົວໜ້າຄັງເງິນປະຈໍາແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ເພື່ອຮັບຊາບ ເພື່ອຢັ້ງຢືນເຖິງພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.
(ເອກະສານເຕັມກ້ອງຄອມເມັ້ນ)

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *