Lao News

ລະວັງເດີພີ່ນ້ອງ! ລູກຊິ້ນ ໄສ້ກອກແບບນີ້ ມີສານເຄມີຫຼາຍເກີນໄປກໍ່ໃຫ້ເກີດມະເຮັງ

ລະວັງເດີພີ່ນ້ອງ! ລູກຊິ້ນ ໄສ້ກອກແບບນີ້ ມີສານເຄມີຫຼາຍເກີນໄປກໍ່ໃຫ້ເກີດມະເຮັງ.

ລະວັງເດີພີ່ນ້ອງ ລູກຊິ້ນ ໄສ້ກອກແບບນີ້ ມີສານເຄມີຫຼາຍເກີນໄປກໍ່ໃຫ້ເກີດມະເຮັງ.

ເຈົ້າໜ້າທີ່ປະເທດກຳປູເຈຍໄດ້ຈູດທຳລາຍລູກຊີ້ນ ໄສ້ກອກນຳຈວນຫລາຍທີ່ນຳເຂົ້າຈາກຫວຽດນາມ ຈາກໄທ ທີ່ໃຊ້ສານເຄມີຫຼາຍເກີນໄປ ກິນແລ້ວທຳລາຍສຸຂະພາບສະສົມລົງໄປໃນຮ່າງກາຍອາດກໍ່ໃຫ້ເກີດເປັນມະເຮັງ. ລະວັງເດີທຸກຄົນລູກຫຼານຜູ້ໃດມັກກິນນະ.

ລະວັງເດີພີ່ນ້ອງ ລູກຊິ້ນ ໄສ້ກອກແບບນີ້ ມີສານເຄມີຫຼາຍເກີນໄປກໍ່ໃຫ້ເກີດມະເຮັງ ເຈົ້າໜ້າທີ່ປະເທດກຳປູເຈຍໄດ້ຈູດທຳລາຍລູກຊີ້ນ ໄສ້ກອກນຳຈວນຫລາຍທີ່ນຳເຂົ້າຈາກຫວຽດນາມ ຈາກໄທ ທີ່ໃຊ້ສານເຄມີຫຼາຍເກີນໄປ ກິນແລ້ວທຳລາຍສຸຂະພາບສະສົມລົງໄປໃນຮ່າງກາຍອາດກໍ່ໃຫ້ເກີດເປັນມະເຮັງ. ລະວັງເດີທຸກຄົນລູກຫຼານຜູ້ໃດມັກກິນນະ.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button