Lao News

ບອກເອົາບຸນ ສາທຸໆ…!! ຮາກຜັກຕຳນິນ ດອງເຫຼົ້າຂາວ ຢາດີບຳລຸງເພດເສື່ອມສຳລັບທ່ານຊາຍ-ດີປວດຫຼັງປວດແອວ (ຊົມຄລີບ)

22/8/2020/ສາຍເປັກຢ່າພາດ
-ຝາແຊຣແດ່ເດີຢາພື້ນເມຶອງພື້ນບ້ານເກີດຕາມບ້ານຕາມປ່າຫາໄດ້ງ່າຍໆ(ກົກຕຳນີນ)
1. ເປັນຢາດີປວດຫລັງປວດແອວ
2. ເປັນຢາລຳລຸງສາຍຕາສັນຝ່າມົວ.

3. ເປັນຢາຮັກສາແລ້ວຂັບລະດູຂອງເພດຍິງ
4. ເປັນຢາດີແກ້ບຳລຸງເພດເສື່ອມສຳລັບທ່ານຊາຍ
5. ເປັນຢາເຮັດໃຫ້ອາລົມດີຜ່ອນຄາຍກ້າມເນຶ້ອສະບາຍຕົນໂຕ
ມື້ນີ້ນຳມາເຜີຍແຜ່ໃຫ້ລອງເບິ່ງນຳກັນຊິຫາວ່າຄຸຍຊັ້ນດອກ !

-ວິທີງ່າຍໆອ່ານໄປຕາມຂັ້ນຕອນ
ເມຶ່ອທ່ານເຈັບແອວປວດຫລັງຢາກລອງເບິ່ງຂໍແນະນຳໃຫ້ໄປຂຸດເອົາຮາກກົກຕຳນີນກີນຍອດມັນ
ໃຫ້ນຳເອົາຮາກຂອງມັນມາຕາມສົມຄວນຊ່ຳກຳມືໜຶ່ງກະໄດ້ແລ້ວລ້າງໃຫ້ສະອາດສໍເອົາຜິວຫຼືກາບທາງນອກຫົວມັນອອກແລ້ວນຳໄປຕາກແດດໄວ້ ແຫ້ງແລ້ວໃຫ້ນຳມາບອງໃສ່ກັບນ້ຳເຫຼົ້າໜາຍເຫດນຳເຫຼົ້າທີ່ໃສ່ນັ້ນຕ້ອງໃຫ້ໃສ່ພໍປະມານເປັນຫວ່ານເປັນຢາ

ແລ້ວໃຫ້ເຕີມນ້ຳເຜິງສົດໃສ່ລົງໄປຕາມນ້ຳເຫຼົ້າບອງນັ້ນອີກເທຶ່ອຊ່ຳບວງຊົດແກງບ່ວງໜຶ່ງບອງໄວ້ປະມານ45ວັນຫຼືສາມເດຶອນ
-ມາຟັງວິທີກີນພີ່ນ້ອງບາດນີ້
ຜູ້ຍິງວັນໜຶ່ງໃຫ້ເປັກເທຶ່ອໜຶ່ງ-ຕອນເຊົ້າ ຜູ້ຊາຍວັນໜຶ່ງໃຫ້ເປັກສອງເທຶ່ອ ເຊົ້າ-ແລງເວລາຫວ່າງໆ .
ຄຳເຕຶອນຢານີ້ຫ້າມໃຫ້ຜູ້ຍິງມີຄັນກີນຢ່າງເດັດຂາດ

ຫຼືກຳລັງຕັ້ງທອງເພາະຢາພວກນີ້ອາດມີຜົນຂ້າງຄຽງຕໍ່ຜູ້ຍິງມີຄັນອ່ອນເພຍງ່າຍແພ້ຢາຫ້າມເຮັດກີນເດີ
ໜາຍເຫດຢານີ້ມາແນະນຳເປັນຢາເດີບໍ່ໄດ້ແນະນຳເປັນຂອງມືນເມົາເຈຕຕະນາໃຫ້ເປັນຢາ
ເອົາພໍປະມານບໍ່ໃຫ້ກີນຫຼາຍຕາມວິທີຕຳລາຂ້າງເທິງ

ຮັບຮອງເຫັນຜົນໄດ້ທັນຕາຖ້າທຳຕາມຫຼັກສູດທີ່ຖຶກຕ້ອງຕາມວິທີການ

ຊົມຄລີບ.
https://youtu.be/KlrzcziNK0M

ແຫຼ່ງທີ່ມາ:ເພຶອສຸຂະພາບທີດີ

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button