31 ພຶດສະພາ ວັນປອດຢາສູບໂລກຜູ້ເຊົາສູ ບຢ າ ແມ່ນຜູ້ຊະນະໃນການ ຕໍ່ສູ້ກັບຄວາມຢາກສູ ບຢ າຂ້າງລຸ່ມນີ້ແມ່ນຄຳແນະນຳເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານກາວໄປສູ່ໄຊຊະນະຂອງທ່ານ!

31 ພຶດສະພາ ວັນປອດຢາສູບໂລກຜູ້ເຊົາສູບຢາ ແມ່ນຜູ້ຊະນະໃນການ ຕໍ່ສູ້ກັບຄວາມຢາກສູບຢາຂ້າງລຸ່ມນີ້ແມ່ນຄຳແນະນຳເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານກ້າວໄປສູ່ໄຊຊະນະຂອງທ່ານ!

1. ການອົດກັ້ນ – ອົດຄວາມຢາກສູບໃຫ້ດົນເທົ່າທີ່ຈະດົນໄດ້.2. ຫາຍໃຈເລິກໆ 10 ເທື່ອເພື່ອຜ່ອນຄາຍຕົນເອງຈົນກວ່າຄວາມຢາກສູບຢາຈະຜ່ານໄປ.3. ດື່ມນໍ້າ – ເປັນທາງເລືອກທີ່ດີຕໍ່ສຸຂະພາບ ແທນທີ່ຈະຄາບກອກຢາສູບຢູ່ໃນປາກຂອງທ່ານ.4. ເຮັດໃຫ້ຕົນເອງບໍ່ຈົດຈໍ່ນໍາການຢາກສູບຢາ ໂດຍການອາບນໍ້າ, ອ່ານປື້ມ, ອອກໄປຍ່າງຫຼີ້ນ, ຟັງເພງ!

ຮູ້ສຶກຢາກສູບຢາບໍ່? ຄິດຄືນໃໝ່ເບິ່ງເດີ. ຢາສູບຈະໃຫ້ຜົນເສຍ ຫຼາຍກວ່າຜົນດີ. ຫາກທ່ານຢາກເຊົາສູບຢາ ໃຫ້ຮູ້ໄວ້ວ່າທ່ານບໍ່ໄດ້ແມ່ນຄົນດຽວ,

ມີຜູ້ໃຊ້ຢາສູບຫຼາຍລ້ານຄົນທີ່ຕ້ອງການເຊົາສູບຢາເຊັ່ນກັນ ແລະ ການເຊົາສູບຢາບໍ່ແມ່ນພຽງເພື່ອຕົວທ່ານເອງ, ແຕ່ເພື່ອຄົນທີ່ທ່ານຮັກນໍາອີກ.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *