ຮູ້ໄວ້ໄດ້ປະໂຫຍດ…!!! 7 ວິທີ ຮັກສາອາການຄໍຕົກໝອນຫຼືຄໍເຂັດ ດ້ວຍວິທີງ່າຍໆໄປຕໍ່ໄປນີ້.

7 ວິທີຮັກສາອາການຄໍຕົກໝອນ ຫຼື ຄໍເຂັດ ມີດັ່ງລຸ້ມນີ້:

  1. ເຕັ່ງດ້ວຍນ້ຳຮ້ອນ: ເອົາຖົງນ້ຳຮ້ອນມາວາງໄວ້ບໍລິເວນກ້າມເນື້ອກ້ານຄໍບ່ອນທີ່ເຈັບປະມານ20-30ນາທີແລະນວດບໍລິເວນກ້າມເນື້ອກ້ານຄໍໃຫ້ຄາຍໂຕ ອາການຈະຄ່ອນໆດີຂື້ນ ລະວັງຢ່າໃຫ້ຮ້ອນຫຼາຍເກີນໄປ

2. ການຮັກສາດ້ວຍການນວດເສັ້ນ: ການຮັກສາແບບນີ້ຕ້ອງອາໄສຄົນທີ່ຮູ້ຈັກເລື່ອງເສັ້ນປະສານໃນຮ່າງກາຍເທົ່ານັ້ນ

3. ຢຶດກ້າມຊີ້ນຄ່ອຍໆ: ກົ້ມຫົວລົງຫັນໜ້າໄປທາງທີ່ອຽງແລະໃຊ້ມືດ້ານກົງກັນຂ້າມກັບເບື້ອງທີ່ມີອາການວາງມືເທິງຫົວແລ້ວໃຫ້ນັບ 1-10 ໂດຍຈະຮູ້ສຶກຜອ່ນຄາຍບ່ອນກ້າມເນື້ອບໍລິເວນຄໍທີ່ມີອາການ ສາມາດເຮັດຊ້ຳໄປຊ້ຳມາໄດ້ບໍ່ເກີນ10ຄັ້ງ ມື້ລະ3ເທື່ອ

4. ກິນຢາຄາຍກ້າມຊີ້ນ: ເພື່ອເຮັດໃຫ້ກ້າມເນື້ອຄາຍໂຕລຸດອາການເຈັບປວດ

5. ໃຊ້ຫວ່ານສົນນວດເຕັ່ງໄວ້: ເອົາໄປວານສົນໄປຄ້າງໄຟໃຫ້ຮ້ອນຈົນໃບອ່ອນແລ້ວມາເຕັ່ງໃສ່ບໍລິເວນທີ່ປວດຄໍ ເຮັດມື້ລະ1-2ເທື່ອ

6. ໃຊ້ນ້ຳມັນໝາກກອກຫຼືນ້ຳມັນງາ: ທານວດຄ່ອຍໆບໍລິເວນບ່ອນປວດປະມານ15ນາທີ ເພື່ອໃຫ້ນ້ຳມັນຊືມເຂົ້າໄປໃນຜິວໜັງໄດ້ຫຼາຍທີ່ສຸດ ທາມື້ລະ3-4ເທື່ອ

7. ນອນແຊ່ໃນນ້ຳອຸ່ນ: ຈະຊ່ວຍຜ່ອນຄາຍກ້າມເນື້ອເສັ້ນເອັນທີ່ແຂງໂຕໄດ້ດີ.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *