ແຊຣເກັບໄວ້ໃຫ້ລູກຫຼານໄດ້ຮູ້ໄດ້ເຫັນ ໂຕຄ່າງຂາແດງ ສັດປ່າສະຫງວນ ທີ່ໃກ້ຕໍ່ການສູນພັນ ພູຫຼວງ ລາວ-ຫວຽດນາມ

ແຊຣເກັບໄວ້ໃຫ້ລູກຫຼານໄດ້ຮູ້ໄດ້ເຫັນ ໂຕຄ່າງຂາແດງ

ເປັນສັດປ່າສະຫງວນ ອະນຸລັກຮັກສາໄວ້ ທີ່ໃກ້ຕໍ່ການສູນພັນແລ້ວ

ປະຈຸບັນຍັງມີຢູ່ພູຫຼວງຊາຍແດນຂອງ ສປປ ລາວ ແລະ ສສ ຫວຽດນາມເທົ່ານັ້ນ.

ສະນັ້ນພວກເຮົາຄວນຮັກສາໄວ້ໃຫ້ລູກໃຫ້ຫຼານໄດ້ຮູ້ໄດ້ເຫັນ.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *