ສົ ບຄົນຕາ ຍລອຍຕາມແມ່ນ້ຳຄົງຄາທີ່ປະເທດອິນເດຍທີ່ລັດ Uttar Pradesh

😭ສົບຄົນຕາຍລອຍຕາມແມ່ນຳ້ຄົງຄາທີ່ປະເທດອິນເດຍ🇮🇳 ທີ່ລັດ Uttar Pradesh


ສົບລອຍຕາມແມ່ນ້ຳ ຮອບໃໝ່ໄດ້ກັບມາອີກຄັ້ງ ຍ້ອນຝົນຕົກນຳ້ຂຶ້ນ, ໃນໄລຍະສາມອາທິດ ໄດ້ພົບເຫັນຊາກສົບຫລາຍກ່ວາ 150 ສົບ, ເຊິ່ງທັງໝົດ ຄາດວ່າຈະເປັນຄົນເຈັບທີ່ເສຍຊີວິດຍ້ອນພະຍາດໂຄວິດ-19


ສາເຫດທີ່ສົບລອຍຕາມແມ່ນຳ້ ແມ່ນມາຈາກຝົນຕົກໜັກເຮັດໃຫ້ດິນຊາຍໄຫຼອອກ, ຊາກສົບດັ່ງກ່າວຖືກຝັງຕື້ນ

ເພາະບາງສ່ວນຂອງສົບໃຊ້ພຽງແຕ່ຜ້າຫໍ່ແລ້ວເອົາໄວ້, ມີບາງສົບໄດ້ຝັງລົງໃນດິນຊາຍໃນລະດູແລ້ງ ແລະ ໄດ້ຝັງສົບຂອງເຂົາເຈົ້າຢູ່ແຄມແມ່ນ້ຳ.


ເຈົ້າໜ້າທີ່ຕ້ອງໄດ້ນຳເອົາຊາກສົບເຫລົ່ານີ້ຂຶ້ນມາຈູດຕາມແຄມນ້ຳ, ຈາກການພົບສົບ 150 ສົບ ໃນ 3 ອາທິດ,

ຊາວບ້ານຄາດວ່າຍັງອີກຫຼາຍສົບ ເພາະແມ່ນຳ້ແມ່ນ້ຳຄົງຄາຍາວ 2.500 ກິໂລແມັດມີສະຖານທີ່ຝັງສົບຫລາຍແຫ່ງ. 😭✌️✌️

ຂໍ້ມູນຈາກ:


Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *