ທີມງານພາກສະໜາມ ຂອງ ໂຄງການເກັບກູ້ລະເບີ ດແຫ່ງຊາດ ໄດ້ສໍາເລັດການທໍາລາ ຍລະເບີ ດໃຫຍ່ຢ່າງມີຄວາມປອດໄພ

ທີມງານພາກສະໜາມ ຂອງ ໂຄງການເກັບກູ້ລະເບີດແຫ່ງຊາດ ປະຈໍາ ແຂວງ ຫົວພັນ ໄດ້ສໍາເລັດການທໍາລາຍລະເບີດໃຫຍ່ຢ່າງມີຄວາມປອດໄພຕາມຂັ້ນຕອນ ແລະ ເຕັກນິກວິຊາການ, ລະເບີດດັ່ງກ່າວແມ່ນຕົກຄ້າງຢູ່ທີ່ ບ້ານ ນໍ້ານາດ, ເມືອງ ຫົວເມືອງ, ແຂວງ ຫົົວພັນ ເຊິ່ງເປັນລະເບີດໃຫຍ່ 750 ປອນ ແລະ ມີຟິວອັນຕະຫລາຍ ປະເພດ 123 ເຮັດໃຫ້ບໍ່ສາມາດເຄື່ອນຍ້າຍໄປທໍາລາຍຢູ່ບ່ອນອື່ນໄດ້ ຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ທໍາລາຍລະເບີດຢູ່ກັບທີ່.

ຂໍຂອບໃຈມາຍັງ ລັດຖະບານສະຫະລັດອາເມລິກາ ທີ່ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນການປະຕິບັດງານ ຂອງ ຄກລ ແຂວງ ຫົວພັນ ແລະ ຂໍຊົມເຊີຍທີມງານພາກສະໜາມທຸກຄົນ ທີ່ໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ປະຕິບັດໜ້າທີ່ຂອງຕົນຢ່າງຕັ້ງໜ້າ ເພື່ອຊ່ວຍເຫຼືອພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນໃຫ້ຫຼຸດພົ້ນຈາກຄວາມສ່ຽງ ແລະ ເຮັດໃຫ້ທີ່ດິນມີປອດໄພຕໍ່ການນໍາໃຊ້

ພາບ ແລະ ຂ່າວໂດຍ: ທ່ານ ຄໍາຕົ້ນ ສົມອັກຄະມີໄຊ, ນັກວິຊາການທໍາລາຍລະເບີດຂັ້ນສູງ ຂອງ ຄກລ ແຂວງ ຫົວພັນ.

Today, the field staff of UXO Lao Huaphan successfully completed the destruction of an aircraft bomb securely in accordance with the demolition and technical steps. The bomb was discovered in NamNard village, Huameuang district, Huaphan province, it is a 750lb bomb with danger fuse type-123 which is not allowed to transport to other locations and have to destroy the bomb where it lies.

Thank you to the U.S. Government for supporting the operations of UXO Lao in Huaphan province and also thanks to the field staff of UXO Lao Huaphan for working hard in tackling the threats of UXO, making land and people safe.

Credits: Mr. Khamton Somakkhamixay, SEOD of UXO Lao Huaphan.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *