ຊົມເຊີຍ ຄຸນພະຊ່ວຍ ສຸພາສິດບູຮານ ເພິນວ່າ ທ່ານ ນໍ້າເປັນ ເສດຖີ

ສຸພາສິດບູຮານ ເພິນວ່າ ທ່ານ ນໍ້າເປັນ ເສດຖີ ທ່ານ ຫ ເປັນນາງຟ້າ ທ່ານ ເຊົ່າ ທ່ານແລງ ແຮງໄດ້ຂື້ນສະຫັວນ 5555.

ສອງສງວ້ ແຈກນໍ້າຟີ ຊວງໂຄວິດ ວັດ ໃດ ບໍ່ມີນໍ້າກິນ ປະຊາຊົນ ເຂດຫລວງພະບາງ.

ບໍ່ມີນໍ້າກິນ ບອກເດີ ຊິແຈກໄຫ້ຟີ ຄອມເມັນມາເດີ ສອງສງວ້ຈັດໄຫ້ ປລ. ມາ ເອົາຍູ່ໂຮງງານ ແຮງດີ ຂອບໃຈ.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *