ສິ່ ງ ນ້ ອ ຍ ໆ ທີ່ເຮົາເບິ່ງດ້ວຍຕາເປົ່າບໍ່ເຫັນ … ໃຜ ມັ ກ ກິ ນ ດິ ບ ຄ ວ ນ ເບິ່ງໃຫ້ ຈົ ບ ຄຣິບນີ້

“ທີ່ລົງວີດີໂອນີ້ຕ້ອງ ຂໍ ໂ ທ ດ ທ່ານໃດທີ່ມັກກິນຂອງດິ ບ,


ສິ່ງນ້ອຍໆທີ່ເຮົາເບິ່ງດ້ວຍຕາເປົ່າບໍ່ເຫັນ …

ອາຫານທຸກຊະນິດມີປະໂຫຍດທີ່ສຳຄັນຕໍ່ຮ່າງກາຍຂອງເຮົາ ສຳຄັນເຮົາຈະປຸງດ້ວຍວິທີໃດໃຫ້ປອດໄພ…

“ນີ້ແມ່ນເບິ່ງດ້ວຍກ້ອງ”

ປຸງໃຫ້ສຸກດີແລ້ວຈຶ່ງກິນ ແມ່ນປອດໄພທີ່ສຸດແລ້ວພີ່ນ້ອງເອີ້ຍ .

“ນີ້ແມ່ນເບິ່ງດ້ວຍກ້ອງ”

ຮັກສຸຂະພາບ ເຮົາຕ້ອງໃສ່ໃຈເລື່ອງອາຫານການກິນໄປນຳ ເພາະສຸຂະພາບສຳຄັນກວ່າທຸກຢ່າງ (ດ້ວຍຄວາມຫ່ວງໃຍ❤️)

ເບິ່ງຄຣິບນີ້ໃຫ້ຈົບຈຶ່ງຈະຮູ້:

ຂໍ້ມູນມາຈາກ:

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *