ເ ກີ ດ ເ ຫ ດ ຕີ ກັ ນ(ຍົ ກ ແ ກ້ ງ ມ າ ຕີ 1 ຄົນ) ຢູ່ນະຄອນເຊ, ຕີບໍ່ພໍຍັງ ຂັ ບ ລົ ດ ມ າ ຍ ຽ ບຊ້ຳ.

ເກີດເຫດໄວລຸ້ນຕີກັນ ນະຄອນປາກເຊ(ຫຼັກ2) ແຂວງຈຳປາສັກ

ຍົກແກ້ງມາຕີ 1 ຄົນ ຢູ່ນະຄອນເຊ, ຕີບໍ່ພໍຍັງຂັບລົດຍຽບຊ້ຳ.

ເບິ່ງຄຣິບໄດ້:

ຂໍ້ມູນມາຈາກ:

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *